Verksamhetspolicy (KMA)

Våra grundprinciper

Vi står för service, ärlighet och kvalité och dessa värdeord ska vara utgångspunkten i allt vi säger och gör.

- Service: Vi strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar genom att vara lyhörda, förbättra oss själva och alltid bemöta människor internt och externt med ett vänligt bemötande.
- Ärlighet: Vi visar respekt till kollegor, våra kunder och samarbetspartners genom att vara transparenta och ärliga. Vi är raka i vår kommunikation, tar ansvar för det vi säger och håller våra löften.
- Kvalité: Vi strävar alltid efter bästa möjliga upplevelse, omtanke och kompetens i det vi säger och gör.

Vår lägsta nivå ska alltid vara att vi följer relevant lagstiftning och bindande krav.

 

Kvalité

Vi vill alltid skapa hållbara lösningar som höjer våra kunders värde. Vårt arbete är affärskritiskt vilket gör att vi måste vara snabbfotade, lyhörda, flexibla och ständigt utvecklas för att säkerställa att vi med hjälp av rätt teknik kan effektivisera våra kunders verksamheter på bästa sätt.

Det gör vi genom att:

- Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och processer, så att våra kunders förväntningar och krav tillfredsställs.
- Vi har löpande en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.
- Vi jobbar med ständig kompetensutveckling för vår personal.
- Vi gör kontinuerliga kundundersökningar för att fånga upp kunders upplevelser, behov och förbättringssynpunkter.
- Vi reviderar våra tjänster och paketeringar löpande för att hitta nya smarta lösningar som ska täcka våra kunders behov på bästa sätt.
- Vi följer marknadstrender och är med på konferenser/seminarium/utbildningar för att hålla oss uppdaterade.
- Vi ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa att de varor/tjänster vi levererar till våra kunder är av bästa kvalité i relation till efterfrågan.

Arbetsmiljö

Vår vision är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö som främjar initiativtagande, kreativitet, samarbete och utveckling. Vi vill att alla anställda ska vilja rekommendera oss som arbetsgivare till personer med rätt kompetens.

Det gör vi genom att:

- Ha ett löpande arbete med risker och möjligheter samt eliminera faror, som vi omsätter i tydliga handlingsplaner skapar vi en trygg och attraktiv arbetsplats.
- Vi har tydliga rutiner för hur vi samverkar med arbetstagare i arbetsmiljörelaterade frågor.
- Arbetsmiljöpolicyn finns tillgänglig vid begäran för kunder, leverantörer och UL så att dessa kan få kunskap om vårt arbetsmiljöarbete.
- Vi gör löpande insatser för att motivera personalstyrkan till fysisk aktivitet/friskvård.
- Vi utför kontinuerliga medarbetarundersökningar för att fånga upp anställdas åsikter. Det finns även en anonym tipslåda för att fånga upp sådant som anställda annars kanske inte vågar lyfta.
- Kontinuerligt skapa forum där anställda får vara med och påverka och framföra sina åsikter.
- Alltid ha personalens bästa i åtanke i alla beslut som tas.

Miljö

För oss är det viktigt att ha kunskap om och förståelse kring vårt samspel med miljön och vår omvärld. Vi jobbar aktivt för att orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt. Det inkluderar bland annat klimatkompensering, medvetna produktval, klimatneutrala varuleveranser, hantering av avfall samt att lyfta miljömässiga värden för våra kunder och ge dem möjlighet att göra miljömässigt medvetna val av produkter och tjänster.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra miljöarbetet på företaget och integrera miljöfrågorna i våra affärer. På så sätt blir det en naturlig del i både personalens och våra kunders vardag.

Detta gör vi genom att:

- Alltid överväga miljömässiga konsekvenser i alla beslut.
- Arbeta systematiskt med våra miljömål.
- Hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda.
- Informera om och marknadsföra vårt miljöarbete och våra miljömässigt bästa produkter och tjänster.
- Använda leverantörer med en acceptabel miljöprestanda.
- Alltid arbeta för att förebygga och minska föroreningar, utsläpp och annan negativ miljöpåverkan.
- Vi ska alltid sträva efter att erbjuda våra kunder refurbished-produkter och uppmuntra kunden att lämna in gamla enheter till oss för återanvändning eller återvinning.