StjarnKraft.nu är en e-butik som levereras av:

L.T.S Telekommunikation AB, Org Nr. 556224-5232 (StjärnaFyrkant Västerbotten) nedan kallad StjarnKraft


1. Allmänna villkor StjarnKraft.nu

2. Särskilda villkor för försäljning och leverans av Kamstrups produkter och tjänster.

Allmänna villkor StjarnKraft.nu

För de av StjarnKraft kunder som träffat särskilt avtal med StjarnKraft om leverans av utrustning och produkter, är dessa avtal nedan omnämda som ”kundavtalet”. Vid motsägelse eller oförenlighet mellan kundavtalet och allmänna villkor StjarnKraft.nu, skall kundavtalet äga företräde.


Särskilda villkor för försäljning och leverans av Kamstrups produkter och tjänster tillverkade eller levererade av Kamstrup. 

Vid motsägelse eller oförenlighet mellan allmänna villkor StjarnKraft.nu, kundavtalet och Särskilda villkor för försäljning och leverans av Kamstrups produkter och tjänster skall Särskilda villkor för försäljning och leverans av Kamstrups produkter och tjänster äga företräde om produkten eller tjänsten tillverkas eller levereras av/från Kamstrup.

1. Tillgänglighet och nyttjande m.m.
Nättjänsten StjarnKraft.nu är endast tillgänglig för företag och organisationer och inte för privatpersoner/konsumenter, eller enskilda firmor.  StjarnKraft äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig på StjarnKraft.nu. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Efter anmälan från kund tillställer StjarnKraft kunden inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) som är giltiga till dess att StjarnKraft meddelar annat. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av innehållet på StjarnKraft.nu via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att StjarnKraft.nu endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja StjarnKraft.nu. Anställd eller annan som haft tillgång till StjarnKraft.nu och som inte längre behöver sådan tillgång i sitt arbete skall omgående avregistreras. Om kunden använder StjarnKraft.nu på ett oriktigt sätt, äger StjarnKraft rätt att omedelbart säga upp kundens rätt att använda StjarnKraft.nu.


2. Sekretess och personuppgifter
Nyttjande av StjarnKraft.nu innebär tillgång till affärshemligheter och konfidentiella uppgifter beträffande StjarnKraft. Kunden förbinder sig att inte använda information som erhållits genom StjarnKraft.nu för något annat ändamål än att göra beställningar av StjarnKraft och kunden förbinder sig att inte på något sätt delge eller på annat sätt göra information på StjarnKraft.nu eller annan information som utgör StjarnKrafts affärshemligheter eller konfidentiella information tillgänglig för tredje man. Kunden skall säkerställa att kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som kunden kan visa har blivit känd för kunden på annat sätt än genom leverans av beställda produkter eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden.

StjarnKraft som personuppgiftsansvarig
När produkter och tjänster beställs från StjarnKraft kommer vi att behandla personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av StjarnKrafts integritetspolicy . Detta innebär att kunden accepterar StjarnKrafts behandling av persondata för sina företagsrepresentanter när konton skapas på StjarnKraft.nu. Det innebär vidare  att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

3. Bindande beställning
De beställningar som kunden gör via StjarnKraft.nu är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via StjarnKraft.nu. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas StjarnKraft som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger StjarnKraft rätt att ta ut en administrativ avgift. Kunden svarar också för beställning som blivit oriktig till följd av skrivfel eller annat liknande förhållande hos kunden, såsom t.ex. att kundens inloggningsuppgifter i StjarnKraft.nu hamnat i orätta händer.


4. Produkter
StjarnKraft åtar sig att leverera de produkter som omfattas av kundavtalet och som ingår i StjarnKrafts från tid till annan definierade standardsortiment i StjarnKraft.nu i enlighet med kundavtalet och i övrigt enligt dessa allmänna villkor samt Kamstrups särskilda villkor. 


5. Frakt och priser
Aktuella priser på produkter och tillgänglighetsinformation lämnas, förutom i StjarnKraft.nu, av StjarnKrafts säljare och StjarnKrafts Innesäljsfunktion. Om beställning görs i StjarnKraft.nu gäller det pris som anges i StjarnKraft.nu vid tidpunkten för beställningen. Mervärdesskatt tillkommer. Det slutliga priset påverkas även av kundavtalets eventuella prisreglering samt, om inte annat avtalats i kundavtalet, tillkommande kostnad för frakt och transportförsäkring.


6. Betalningsvillkor för kunder som ej är inloggade på StjarnKraft.nu och nyttjar kassa funktionen

Om kund ej är avtalskund och betalning sker genom Sveas Checkout lösning gäller deras villkor som återfinns i kassan samt på https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor.pdf 

6.1 Betalningsvillkor för avtalskunder med inloggning på StjarnKraft.nu eller om beställning sker utanför e-handeln StjarnKraft.nu

Fakturering sker av Swesum AB på uppdrag av L.T.S Telekommunikation AB (StjarnKraft). Betalning med befriande verkan kan endast göras till det bank- och plusgirokonto som anges i StjarnKrafts faktura till kund. Betalningen skall vara StjarnKraft tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum om inget annat anges på faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensränta + 8 %) samt förseningsersättning på 60 SEK (SFS 2013:56).


7. Beställning och orderbekräftelse
Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på StjarnKraft.nu uppkommer när StjarnKraft bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. StjarnKraft skall sträva efter att lämna orderbekräftelse inom två dagar från mottagande av beställning via StjarnKraft.nu. StjarnKraft förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.


8. Leverans och risk
Om inte annat överenskommits i kundavtalet, sker leverans av beställda produkter från något av StjarnKrafts lager i Sverige alternativt direkt från Kamstrup. StjarnKraft ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligaste transportsätt. Om StjarnKraft ombesörjer transport skall kunden ersätta StjarnKrafts utgifter i samband med transporten (inklusive premie för transportförsäkring). Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från StjarnKrafts lager.


9. Transportskador
Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för manko och/eller skada. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och StjarnKraft. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.


10. Ansökan om retur
Kund äger rätt att ansöka om att få returnera levererad produkt genom att skriva till info@stjarnkraft.nu innan någon produkt returneras senast 10 dagar från det att kunden mottagit produkten. Ansökan skall ange artikelnummer samt order- eller fakturanummer för den produkt som Kunden önskar returnera och skälen för att kunden önskar returnera produkten. Om returen accepteras av StjarnKraft erhåller kunden en returbekräftelse med StjarnKrafts returnummer. Kunden skall därefter returnera produkten till den på returbekräftelsen angivna adressen tillsammans med returbekräftelsen. Produkten skall vid retur vara helt oanvänd och den skall returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, skador och all form av märkning. Returen skall vara den av StjarnKraft angivne returmottagaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att kunden erhållit returnummer från StjarnKraft. Kunden skall betala frakt och transportförsäkring för returnerade produkter samt den returavgift som anges i returbekräftelsen från StjarnKraft (standardavgift är 500 kr). Mottagna och godkända returer krediteras kunden i enlighet med vad som anges i returbekräftelsen efter avdrag för eventuella returkostnaden. Ej godkänd retur återsänds till kunden på dennes bekostnad.


11. Garantier och övriga villkor
För samtliga av StjarnKraft sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av StjarnKraft. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av StjarnKraft.


12. CE-märkning
StjarnKraft är inte tillverkare eller producent av de produkter som StjarnKraft säljer och StjarnKraft är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska Unionen. StjarnKraft och samarbetande distributörer ställer emellertid, i samband med inköp av produkterna för distribution, krav på tillverkarna, som bär ansvaret, att de produkter som omfattas av EMC-direktiv är CE-märkta och uppfyller kraven på CE-märkning och andra bestämmelser som är kopplade till dessa regler.


13. Upplåtelse av nyttjanderätt
Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och StjarnKraft. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt


14. Ansvarsfriskrivningar m.m.
StjarnKraft ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av StjarnKraft.nu. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i StjarnKraft.nu eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. StjarnKraft svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de ev. garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som StjarnKraft påtagit sig i kundavtal, ansvarar StjarnKraft inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden. 


15. Äganderättsförbehåll
Produkter som Kunden beställt på StjarnKraft.nu förblir StjarnKrafts egendom och StjarnKraft förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. StjarnKrafts äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter direkt vid beställning genom StjarnKraft.nu eller genom förmedling av StjarnKraft.


16. Tvist
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.


Kontakt

info@stjarnkraft.nu

Support: 090- 20 23 210

Vi svarar normalt på mail inom 24 timmar. Undantaget lördag och söndag.


Returadress

L.T.S Telekommunikation AB (StjärnaFyrkant Västerbotten)
Förrådsvägen 15
901 32 Umeå


Reklamation/Retur

Vid alla typer av reklamation skriver du till info@stjarnkraft.nu innan någon produkt returneras. Reklamationen måste göras senast 10 dagar från det att du mottagit din beställning.


Ej uthämtade paket

Det är upp till dig som kund att ange en giltig och korrekt leveransadress. Om Stjarnkraft.nu får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller inte hämtats ut är det upp till kunden att betala ny frakt. Stjarnkraft.nu mailar till kunden på angiven e-postadress när vi får tillbaka paketet.

För alla paket som inte löses ut förbehåller sig Stjarnkraft.nu rätten att debitera dig som kund 300 kronor för vår uppkomna kostnader för returfrakt och hanteringskostnad.


Svea Ekonomi AB

För kunder utan inloggning har vi ett samarbete med Svea Ekonomi AB och erbjuder genom deras kassamodul fem olika betalsätt.

- Faktura
- Delbetalning
- Kortbetalning
- Direktbetalning via internetbanken
- Swish


Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. felaktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

 

2. Särskilda villkor för försäljning och leverans av Kamstrups produkter och tjänster.

1.0 särskilda villkor för försäljning och leverans av Kamstrups produkter och tjänster.
1.1. Dessa särskilda villkor för försäljning och leverans ska gälla för alla avtal avseende försäljning av produkter från Kamstrup som ingås av L.T.S Telekommunikation AB ("StjarnKraft") och en köpare ("Köpare") och andra villkor är exkluderade om inget annat skriftligen avtalas.

 

2.0 Pris, offert och accept

2.1.  Samtliga priser i offerter och orderbekräftelser är i svenska kronor (SEK) och ska vara exklusive mervärdesskatt. Om inget annat anges i offerten eller orderbekräftelsen, ska priset inte inkludera förvaring eller tjänster relaterade till produkterna, inklusive installation, resor, samråd, utvärdering eller underhåll.

2.2.  StjarnKraft är inte ansvarig för några tryckfel, felaktiga beräkningar eller några andra fel i offerterna.

2.3.  Alla offerter från StjarnKraft förutsätter accept inom trettio (30) dagar från offertens datum. StjarnKraft förbehåller sig rätten att återkalla offerter som inte har accepterats inom den tid som angivits för accept.

2.4. Order som mottagits av StjarnKraft ska anses accepterade endast då StjarnKraft har utfärdat en skriftlig orderbekräftelse.

 

3.0 Leverans

3.1.  För de fall Köparen begär ändring eller avbeställer en an passad produkt som redan har påbörjats:

Mer än 30 arbetsdagar före datum för avsändande:
StjarnKraft kommer tillämpa en avgift om SEK 1600 per ändring alternativt 10 % av ordervärdet, dock minst SEK 1600 per avbeställning.

3.1.2.  30 arbetsdagar före datum för avsändande: Ingen ändring eller avbeställning är möjlig.

3.2. Produkten kan bli föremål för exportkontroller och leveransen förutsätter i sådana fall ett utfärdat tillstånd för export. Om StjarnKraft har informerat Köparen att produkten är föremål för exportkontroll, och Köparen önskar exportera produkten, måste Köparen uppfylla alla tillämpliga lagar avseende exportkontroll samt informera StjarnKraft om slutkunden och slutdestinationen.


4.0 Villkor för betalning

Om Köpare ej är avtalskund och betalning sker genom Sveas Checkout lösning gäller deras villkor som återfinns i kassan samt på https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor.pdf 


Om Köpare är en avtalskund med konto på StjarnKraft.nu eller beställning sker utanför e-handeln StjarnKraft.nu gäller följande betalningsvillkor:

4.1 Om inget annat anges på stjarnkraft.nu, i offerten, orderbekräftelsen, eller fakturan, gäller nettobetalning inom trettio (30) dagar från fakturans datum. StjarnKraft behåller äganderätten till produkter som ska levereras till dess betalning har erlagts till fullo.

4.2 Vid försenad betalning ska ränta på det försenade beloppet utgå om referensräna +8% samt en påminnelseavgift på 60kr. 

4.3 Köparen får inte kvitta några belopp utan StjarnKrafts före gående samtycke.

4.4 Utan att det påverkar några andra rättigheter de har, får StjarnKraft säga upp Avtalet omedelbart: (a) om betalning inte erhållits mer än fjorton (14) dagar från förfallodatu met; eller (b) för det fall Köparens ekonomiska ställning väsentligen negativt förändras, inklusive då konkurs eller liknande förfaranden inleds gentemot Köparen.


5.0 Leveranstid

5.1 Alla angivna leveranstider ska vara ungefärliga leveransti der för produkten och ska vara ickebindande såvida inte StjarnKraft godkänner en specifik leveranstid.

5.2 För de fall StjarnKraft underlåter att leverera produkten inom avtalad leveranstid, ska Köparen lämna en skriftlig begäran om leverans till StjarnKraft.

5.3 Köparen ska ha rätt att annullera kontraktet för den be rörda leveransen om StjarnKraft underlåter att leverera produkten inom trettio (30) dagar från Köparens begäran. Köparen har inte rätt till några andra gottgörelser för den försenade leveransen. Skyldighet att klaga och inspektionsskyldighet


6.0 Skyldighet att klaga och inspektionsskyldighet

6.1 Köparen åtar sig att inspektera de produkter som levererats omedelbart vid mottagande av dem för att försäkra:

6.1.1. att antalet produkter som mottagits är såsom överenskommits;

6.1.2.  att beskrivningen på förpackningen är såsom överenskommits; och

6.1.3.  att ingen synlig skada har orsakats de levererade produk terna och att de levererade produkterna inte på något vis är defekta.

6.2.  Köparen ska underrätta StjarnKraft (a) omedelbart om antalet produkter som mottagits skiljer sig från det antal som avtalats enligt punkt 6.1.1 och (b) inom fem (5) dagar från dess att de levererade produkterna mottogs om de inte överensstämmer med 6.1.2 eller 6.1.3. Köparen ska också omedelbart underrätta transportören om skador under transporten genom att göra en motsvarande anteckning på transportdokumentet. Köparen har inte rätt att göra gällande anspråk vid ett senare tillfälle för defekter vilka kunde ha upptäckts vid en inspektion i enlighet med punkt 6.1.

6.3.  Utan att det påverkar punkt 6.1, avsäger sig Köparen all rätt att göra gällande defekter om ett sådant anspråk inte görs omedelbart i samband med att Köparen upptäckte eller borde ha upptäckt en sådan defekt.


7.0 Försäljnings och produktinformation

7.1.  Offerter, ritningar, beskrivande material och liknande do kument får inte, utan StjarnKrafts godkännande, kopieras, återges eller tillgängliggöras för tredje man.

7.2.  StjarnKraft behåller rättigheterna till offerter, ritningar, be skrivande material och liknande dokument som lämnats till Köparen innan, under och efter ingående eller utgången av Avtalet.

8.0    Garanti

8.1  Produkterna ska omfattas av en 24 månaders garanti från leveransdatumet. Garantin ska omfatta alla defekter avseende utfört arbete eller material.

8.2.  För de fall defekter påträffas under garantiperioden och vederbörligen anmäls till Kamstrup, ska Köparen returnera de defekta produkterna till Kamstrup på sätt som anges för DDP i Incoterms 2020. Kamstrup ska därefter, enligt eget omdöme, antingen reparera de returnerade produkterna, återbetala priset eller vidta en ersättningsleverans, förutsatt att de i produkten påträffade defekterna omfattas av garan tin. Kamstrup får äganderätten till de delar som ersätts. Kost naden för reparation eller ersättning av returnerade produk ter ska bäras av Kamstrup. Om defekterna däremot är ett resultat av någon av de i punkt 8.4 angivna situationerna, har Kamstrup rätt att ta ut sin vanliga ersättning för reparerade eller ersatta produkter, plus en skälig avgift för arbete som ut förts för att undersöka den påstådda defekten. I sådana fall bär Köparen kostnaderna för returneringen av de reparerade eller ersatta produkterna.

8.3.  Köparen har rätt att säga upp Avtalet och begära kredite ring av priset av den defekta produkten för de fall Kamstrup inte lyckas avhjälpa en defekt i enlighet med punkt 8.2 inom en skälig tidsperiod. Köparen har inte rätt till några andra gottgörelser för avtalsbrott.

8.4.  Alla Kamstrup garantier gäller inte i följande situationer:

8.4.1.  produkter som är defekta eller skadade på grund av vårds löshet eller olyckshändelse eller av andra orsaker utanför Kamstrups rimliga kontroll;

8.4.2.  produkter som på ett felaktigt sätt förvarats, beställts, in stallerats, använts, reparerats, underhållits eller ändrats av Köparen eller en tredje part (inklusive, men inte be gränsat till, annat än i enlighet med instruktioner, manua ler, specifikationer eller annan dokumentation som till handahållits av Kamstrup, eller i avsaknad av sådan doku mentation, allmänt vedertagen industripraxis);

8.4.3.  produkt som har använts (a) med vatten som innehåller främmande ämnen, inklusive, men inte begränsat till, smuts, sand, mineraler, fragment, sediment, biofilm, ke miska substanser eller andra föroreningar som ingriper i eller försämrar produkten; eller (b) produkter som har an vänts i andra ovanliga miljöförhållanden (inklusive ned sänkning i smuts eller vatten);

8.4.4.  produkter på vilka serienummer eller säkerhetsförseg lingar har förändrats;

8.4.5.  normalt slitage;

8.4.6.  produkter vilka är experimentella, i ett utvecklingsstadium, prototyper eller pilotprodukter; eller

8.4.7.  produkter vilka har använts efter att en defekt har upptäckts.

 

9.0 Returnering av varor

9.1. Varor får endast returneras inom 30 dagar från leverans datumet.

9.1.1.  Minsta säljvärde för returnerade varor: SEK 3800. Returer under detta värde godtas inte.

9.1.2.  Konfigurerade mätare/produkter kan inte returneras.

9.1.3.  Ickekonfigurerade produkter (som t.ex. antenner och andra tillbehör): en kreditnota utfärdas på fakturabeloppet minus femtio (50) procent.

9.1.4.  Produkter som Kamstrup köpt av tredje man, speciellt för Köparen, kan inte returneras till StjarnKraft eller Kamstrup.

 

10.0 Ansvar, inklusive produktansvar

10.1.  Vid tidpunkten tillämplig svensk lag avseende produktan svar ska gälla. Så långt möjligt under svensk lag ska Kamstrups och StjarnKrafts ansvar begränsas i enlighet med fortsättningen av denna punkt.

10.2.  Kamstrup och StjarnKraft är inte ansvarig för driftförluster, utebliven vinst, förlorade intäkter, tidsspillan, förlust av data eller någon annan liknande indirekt förlust som uppstår pa

10.3.  Kamstrups och StjarnKrafts totala ansvar gentemot Köparen för all förlust eller skada som uppstår i samband med detta Avtal, oav sett om det är inom kontraktuellt, utomobligatoriskt (in klusive på grund av vårdslöshet), på grund av en överträ delse av en lagstadgad skyldighet, produktansvar eller på någon annan grund, ska begränsas till priset på de pro dukter som anges i den tillämpliga orderbekräftelsen

10.4.  Ansvarsbegränsningen gäller inte vid grov vårdslöshet, av siktlig försumlighet eller personskada.


11.0 Immateriella rättigheter

11.1. StjarnKraft förbehåller sig all ägande och förfoganderätt till och intresse i immateriella rättigheter enligt gällande lagar avseende immateriella rättigheter i förhållande till produkterna. Med "immateriella rättigheter" avses alla immateriella rättigheter och/eller äganderätter, inklusive men inte begränsat till alla rättigheter till uppfinningar, patent, patentansökningar, domännamn och know how, för produkter, processer, metoder, maskiner, tillverkning, design, kemiska sammansättningar, eller nya eller användbara

förbättringar därav, såväl som upphovsrättigheter,

varumärken, produkternas "trade dress", och servicemärkesrättigheter, logotyper och alla rättigheter avseende affärshemligheter, programvara för datorer, data och databaser och kretskort.

11.2. Köparen är inte behörig att vidta några förändringar, tilllägg, förbättringar, ändringar eller modifieringar av något slag av produkterna. Kamstrup har och behåller all ägande och förfoganderätt till och intresse avseende alla förändringar, förbättringar, ändringar eller modifieringar av något slag (oberoende av huruvida det skett med tillstånd eller inte) av produkterna som gjorts av Köparen.

11.3. Namnet och logotypen "Kamstrup" och “StjarnKraft” är skyddat som varumärke.

Ingen varumärkeslicens eller nyttjanderätt till

namnet eller logotypen föreligger utan att det avtalats

med Kamstrup och StjarnKraft.


12.0 Miljömässigt korrekt avfallshantering

12.1. Köparen måste, utöver vad som följer av lokalt tillämplig lag, göra sig av med uttjänta produkter på ett miljömässigt sätt, antingen genom att returnera produkterna till Kamstrup eller dess utsedda lokala dotterbolag eller samarbetspartner (endast om det avtalats) eller genom att lämna över dem till närmaste certifierade avfallsstation. Uttjänta produkter kan återlämnas till Kamstrup eller StjarnKraft utan kostnad. Köparen måste dock arrangera och betala kostnaderna för en sådan transport (inklusive behandlingen av farligt gods, om nödvändigt). Om Köparen inte returnerar produkterna till Kamstrup eller StjarnKraft är Köparen skyldig att göra sig av med produkterna på egen bekostnad.


13.0 Förbehåll för förändring

13.1. Kamstrup och StjarnKraft förbehåller sig rätten att vidta ändringar av produkter, inklusive redan beställda produkter, förutsatt att sådana ändringar inte påverkar produkternas funktion.


14.0 Force majeure

14.1. Kamstrup och StjarnKraft är inte ansvarig för någon försening eller underlåtelse av sina skyldigheter när sådan försening eller underlåtelse av sina skyldigheter är hänförlig till omständigheter utanför Kamstrups eller StjarnKrafts kontroll, innefattande men inte begränsat till arbetsmarknadskonflikter (innefattande globala och lokala strejker och/eller lockouter), brand, krig, uppror, inre oroligheter, terrorhandlingar, epidemier, naturkatastrofer, valutarestriktioner, datorvirus, maskar/skadlig programvara etc., importeller exportrestriktioner, sammanbrott eller avbrott i telekommunikationer, myndighetsåtgärder, oförmåga att handla upp komponenter vilken påverkar branschen i stort, eller liknande förhållanden som påverkar en underleverantörs prestation gentemot Kamstrup. Om förhållandets påverkan varar under mer än tre månader i följd har part rätt att säga upp avtalet till upphörande.
14.2. Om Kamstrups inköpspriser för råmaterial, komponenter eller transportlösningar (eller en combination av dessa priser) ökar med mer än 10 % räknat under tiden från StjarnKrafts offert/ordererkännande fram till dagen för leveransen av produkterna, har StjarnKraft rätt att lägga till sådana ökningar på det pris som Köparen ska betala för produkterna.

 

15.0 Tvistlösning

15.1. Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister som uppstår i anledning eller i samband med Avtalet, innefattande tvister avseende Avtalets giltighet, genom medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Platsen för medlingen ska vara Stockholm, Sverige.

15.2. Om medlingen inte resulterar i en förlikning inom 45 dagar från det att en begäran om medling lämnades in av någon av parterna, ska tvisten lösas genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara Svenska.

15.3. Svensk lag, oaktat lagvalsregler, ska gälla för Avtalet och vid tvistlösning. Den internationella köplagen (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ska inte gälla.